Reglement

REGLEMENT van de WickerPl Internet Shop vanaf 29-10-2015

I. Definities

Onder de in het Reglement gebruikte termen wordt verstaan:

1. Klant - een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is maar waaraan bijzondere voorschriften rechtsbevoegdheid verlenen, die een bestelling plaatst bij de Winkel;

2. Burgerlijk Wetboek - Wet van 23 april 1964. (PB.U. Nr. 16, pos. 93 zoals gewijzigd.);

3. Reglement - deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektronische diensten binnen de WickerPl online shop;

4. Online winkel (Shop) - website service beschikbaar op www.rieten.pl, via welke de Klant met name Bestellingen kan plaatsen;

5. Koopwaar - producten in de Online Shop;

6. Verkoopovereenkomst - een overeenkomst voor de verkoop van Goederen, zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen de WickerPl online shop en de Klant, gesloten via de website van de Shop;

7. Wet op de consumentenrechten - Wet van 30 mei 2014. betreffende consumentenrechten (Publicatieblad van de Europese Unie L.U. 2014. pos. 827);

8. Wet op het verrichten van elektronische diensten - Wet van 18 juli 2002. betreffende het verrichten van diensten langs elektronische weg (Dz. U. Nr. 144, pos. 1204 zoals gewijzigd.);

9. Bestel - een intentieverklaring van de Klant die rechtstreeks gericht is op het sluiten van een Koopovereenkomst en waarin met name het soort en de hoeveelheid Goederen worden gespecificeerd.

II. Algemene bepalingen

2.1. Dit reglement bevat de regels voor het gebruik van de onlineshop die beschikbaar is op www.rieten.en

2.(2) Dit reglement van orde is het reglement van orde bedoeld in artikel. 8 van de Wet op de elektronische dienstverlening.

2.3. online winkel, opererend onder www.rieten.pl, wordt gerund door WickerPL Radomska Joanna.

2.(4) Deze verordeningen bepalen met name [afhankelijk van de beschikbare opties]:

a) de regels voor registratie en gebruik van een account binnen de online shop;

b) de voorwaarden voor elektronische reservering van in de on-line shop beschikbare producten;

c) de voorwaarden voor het plaatsen van elektronische bestellingen in de webwinkel;

d) de beginselen voor het sluiten van verkoopovereenkomsten met gebruikmaking van de door de Internet Shop aangeboden diensten.

2.5 Het gebruik van de online shop is mogelijk op voorwaarde dat het door de Klant gebruikte ICT-systeem voldoet aan de volgende minimale technische vereisten:

a) Internet Explorer versie 8 of later met JavaScript ingeschakeld en met de mogelijkheid om cookies op te slaan, of

b) Mozilla Firefox versie 6 of later met JavaScript en het inschakelen van cookies; of Google Chrome versie 37 of later met JavaScript en het inschakelen van cookies

(c) een minimale schermresolutie van 1024 x 768 pixels.

2.(6) Om de onlineshop te kunnen gebruiken, moet de klant zelf toegang hebben tot een computerwerkstation of een eindapparaat met internettoegang.

2.7. in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behoudt Wicker24 zich het recht voor de levering van diensten via de online shop te beperken tot personen boven de 18 jaar. In dat geval zullen potentiële klanten hiervan in kennis worden gesteld.

2.8. Klanten kunnen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde raadplegen via de link op de homepage van http://wicker.en en download en print het.

2.(9) De informatie over de Goederen op de website van de Winkel, met name de beschrijvingen, de technische en prestatieparameters en de prijzen, vormt een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst in de zin van Art. 71 van het Burgerlijk Wetboek.

III. Gebruiksregels van de online shop

3.1. Om de Online Shop te gebruiken, is het noodzakelijk om u te registreren.

3.2. Registratie vindt plaats door het invullen en accepteren van een registratieformulier, dat beschikbaar wordt gesteld op een van de pagina's van de Winkel.

3.3. Registratie is onderworpen aan aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd.

3.4.WickerPl kan de Klant met onmiddellijke ingang het recht tot gebruik van de Internetwinkel ontnemen, alsmede de toegang van de Klant tot sommige of alle middelen van de Internetwinkel beperken, indien de Klant de Verordeningen overtreedt, en in het bijzonder indien de Klant:

a) tijdens de registratie in de online shop onjuiste, onnauwkeurige of verouderde gegevens heeft verstrekt, die misleidend zijn of inbreuk maken op de rechten van derden,

b) via de online-shop inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke rechten van derden, in het bijzonder de persoonlijke rechten van andere klanten van de online-shop,

c) ander gedrag vertoont dat volgens WickerPl in strijd is met de toepasselijke wetgeving of algemene regels voor internetgebruik of de reputatie van WickerPl schaadt.

3.(5) Een persoon die is uitgesloten van het gebruik van de online shop kan zich niet opnieuw registreren zonder voorafgaande toestemming van WickerPl.

3.(6) Teneinde de veiligheid van de overdracht van communicatie en gegevens in verband met de op de Website aangeboden diensten te waarborgen, neemt de Online Shop technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd op de mate van veiligheid die de aangeboden diensten bedreigen, met name maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden de op het internet overgedragen persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen.

3.7 De klant zal in het bijzonder:

a) geen inhoud te verstrekken of door te geven die bij wet verboden is, bijvoorbeeld inhoud die geweld bevordert, lasterlijk is of inbreuk maakt op de persoonlijke rechten en andere rechten van derden,

(b) de Online Shop te gebruiken op een wijze die de werking ervan niet verstoort, met name door het gebruik van specifieke software of apparatuur,

c) geen acties te ondernemen zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) binnen de Internet Shop,

d) de Online Shop te gebruiken op een manier die niet storend is voor andere klanten en voor WickerPl,

e) de in de Online Shop geplaatste inhoud uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik aan te wenden,

f) de internetwinkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de in de Republiek Polen geldende wetgeving, met de bepalingen van het reglement van orde en met de algemene beginselen van internetgebruik.

IV. Procedure voor het sluiten van een verkoopovereenkomst

4.1. Om een Koopovereenkomst te sluiten via de Online Shop, dient u de website http://wicker te bezoeken.pl, een selectie maken van de specifieke goederen en - indien van toepassing - hun specificaties, bijvoorbeeld de keuze van de goederen en hun kleuren, waarbij de daaropvolgende technische stappen worden genomen op basis van de aan de Klant getoonde berichten en de op de website beschikbare informatie.

4.de selectie van de bestelde Goederen door de Klant gebeurt door ze toe te voegen aan het winkelmandje.

4.bij het plaatsen van een bestelling - tot het moment dat u op de knop "Bestellen" drukt - De Klant heeft de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en de selectie van de Goederen te wijzigen. Volg hiervoor de berichten die aan de klant worden getoond en de informatie die op de site beschikbaar is.

4.nadat de Klant die de Online Shop gebruikt alle nodige gegevens heeft ingevoerd, verschijnt een overzicht van de geplaatste Bestelling. De samenvatting van de ingediende beschikking zal informatie bevatten over:

(a) het voorwerp van de overeenkomst,

(b) de prijs per eenheid en de totale prijs van de bestelde producten of diensten, inclusief leveringskosten en eventuele bijkomende kosten,

(c) de gekozen betalingswijze,

d) de gekozen leveringsmethode,

(e) levertijd,

4.5. om een Bestelling te versturen, is het noodzakelijk om de inhoud van de Voorwaarden te aanvaarden, persoonlijke gegevens te verstrekken die als verplicht zijn gemarkeerd en op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te drukken.

4.6. de verzending van de Bestelling door de Klant vormt een wilsverklaring om een Koopovereenkomst te sluiten met Wicker24, in overeenstemming met de inhoud van de Reglementen. 1

4.7 Zodra de Bestelling is geplaatst, ontvangt de Klant een e-mail van Wicker24, met daarin een definitieve bevestiging van alle belangrijke elementen van de Bestelling.

4.(8) Het contract wordt geacht te zijn gesloten bij ontvangst door de Klant van bovengenoemde e-mail.

4.9. de koopovereenkomst wordt gesloten in de Poolse taal, met inhoud overeenkomstig de Algemene Voorwaarden.

V. Levering

5.1. De levering van Goederen is niet beperkt tot het grondgebied van de Republiek Polen en vindt plaats op het adres dat de Klant tijdens het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven.

5.2. De levering van de bestelde Goederen geschiedt per koeriersdienst. De leveringskosten zijn als volgt betaling via overschrijving GLS koerier: 19,00 zł - betaling bij levering GLS koerier: 25,00 zł - betaling via overschrijving GLS koerier zending: 30,00 zł - betaling bij levering DHL koerier zending: 37,00 zł - betaling PayPal GLS koerier zending: 19,00 zł - betaling PayPal DHL koerier zending: 30,00 zł - betaling PayU GLS koerier zending: 19,00 zł - betaling PayU DHL koerier zending: 30,00 zł. Bovendien worden de leveringskosten aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling.

5.3. De leveringstermijn bedraagt tussen 1 en 3 werkdagen vanaf de dag van verzending van de Bestelling door de Klant.

5.4. Klanten kunnen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde raadplegen via een link op de homepage van de e-wicker24 website.de en neem het en print het uit.
Om de materiële bepalingen van de Overeenkomst voor de verkoop van de Goederen aan de Klant vast te leggen, te beveiligen, ter beschikking te stellen en te bevestigen, wordt een afdruk van de bevestiging, de Bestelspecificatie en de BTW-factuur naar de Klant gestuurd op het opgegeven e-mailadres en bij de zending met de Goederen gevoegd.

VI. Prijzen en betalingswijzen

6.(1) De prijzen van de Goederen zijn vermeld in Poolse zloty en zijn inclusief alle componenten, inclusief BTW (met onderscheid van het tarief), douanerechten en eventuele andere componenten.

6.2 De klant heeft de mogelijkheid om de prijs te betalen:

a) door overschrijving op bankrekeningnummer PL 36 1050 1562 1000 0023 0328 3721,

b) betaling via PayU, PayPal,

c) betaling met Visa, MasterCard, Visa Electron,

U heeft het recht dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen in bezit krijgt of vanaf de dag waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit krijgt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (door vermelding van uw naam, volledig postadres en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van uw beslissing) via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw herroeping van deze overeenkomst.

U kunt het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Effecten van ontwenning

Indien u dit contract herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste gebruikelijke leveringswijze), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing gebruik te maken van uw herroepingsrecht. Wij betalen uw betaling terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval zijn er geen kosten verbonden aan deze terugbetaling. Stuur het artikel terug naar ons of overhandig het aan het volgende adres: Łętownia 454, 37-312 Łętownia, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons ervan op de hoogte heeft gebracht dat u de overeenkomst herroept. De termijn is gehaald als u het artikel vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt.

VIII. Klachten over goederen

8.(1) WickerPl is als verkoper aansprakelijk jegens een klant die een consument is in de zin van art. 22[1] van het Burgerlijk Wetboek, op grond van de garantie voor gebreken in de in het Burgerlijk Wetboek, met name art. 556 en Art. 556[1] - 556[3] van het Burgerlijk Wetboek.

8.(2) Klachten die voortvloeien uit een schending van de door de wet of op basis van deze Voorwaarden gewaarborgde rechten van de Klant moeten worden gericht aan bureau@wickerpl.com. WickerPl verplicht zich elke klacht binnen 14 dagen af te handelen of, indien dit niet mogelijk is, de Klant binnen deze termijn te informeren wanneer de klacht zal worden afgehandeld.

8.3. WickerPl is geen fabrikant van goederen. De producent is aansprakelijk voor de garantie voor de verkochte goederen onder de voorwaarden en voor de periode die op de garantiekaart zijn vermeld. Indien het garantiedocument daarin voorziet, kan de klant zijn garantieclaims rechtstreeks indienen bij het erkende servicecentrum waarvan het adres op de garantiekaart staat vermeld.

IX. Klachten over de levering van elektronische diensten

9.(1) WickerPl neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de Shop volledig en correct functioneert, voor zover dat uit de huidige technische kennis blijkt, en verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn alle door Klanten gemelde gebreken te verhelpen.

9.(2) De klant zal WickerPl onmiddellijk in kennis stellen van onregelmatigheden of onderbrekingen in het functioneren van de Online Shop dienst.

9.(3) Onregelmatigheden in verband met de werking van de Winkel, kan de Klant schriftelijk melden aan het adres: Łętownia 454, 37-312 Łętownia, per e-mail op bureau@wickerpl.com of via het contactformulier.

9.(4) In een klacht moet de Klant zijn naam, postadres, aard en datum van het optreden van een onregelmatigheid in verband met het functioneren van de Winkel vermelden.

9.(5) WickerPl verplicht zich om iedere klacht binnen 14 dagen af te handelen of, indien dit niet mogelijk is, de klant binnen deze termijn te informeren wanneer de klacht zal worden behandeld.

X. Slotbepalingen

10.1 De beslechting van eventuele geschillen die tussen WickerPl en een Klant die een consument is in de zin van art. 22[1] van het Burgerlijk Wetboek worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instanties overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

10.2 De beslechting van eventuele geschillen die ontstaan tussen WickerPl en een Klant die geen consument is in de zin van art. 22[1] van het Burgerlijk Wetboek wordt voorgelegd aan de rechter die bevoegd is voor de zetel van WickerPl.

10.(3) Zaken die niet onder deze Voorwaarden vallen, worden beheerst door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, de bepalingen van de Wet inzake de levering van elektronische diensten en andere relevante bepalingen van het Poolse recht.

pixel