Cookiebeleid

1. Gegevensbeheerder en definities

De beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten / Gebruikers van de Internet Shop, ook wel de Verkoper genoemd, is: WickerPL Radomska Joanna, telefoon: +48 172 50 38 38, NIP: PL5170025504.

U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

op het postadres: Łętownia 454, 37-312 Łętownia;

op e-mailadres: office@wicker.en.

Gebruiker - een natuurlijke persoon die toegang heeft tot de website/pagina's van de Online Store of gebruik maakt van de diensten of functionaliteiten die in dit Privacy- en cookiebeleid worden beschreven.

Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een natuurlijke persoon die consument is, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, waaraan door de wet rechtsbevoegdheid is verleend, die met de verkoper een overeenkomst voor verkoop op afstand sluit.

Online Shop - de door de Verkoper geëxploiteerde website, beschikbaar op de elektronische adressen (pagina's): rieten.poorten via welke de Klant/Gebruiker informatie kan verkrijgen over de Goederen en hun beschikbaarheid en de Goederen kan aankopen of een dienst kan aanvragen.

Nieuwsbrief - informatie, met inbegrip van commerciële informatie in de zin van de wet van 18 juli 2002. betreffende het verrichten van diensten langs elektronische weg (Dz. U. van 2020. pos. 344) van de verkoper die per e-mail aan de klant/gebruiker wordt gestuurd; de ontvangst ervan is vrijwillig en vereist de toestemming van de klant/gebruiker.

Account - een geheel van in de Online Winkel en in het IT-systeem van de Verkoper opgeslagen gegevens betreffende een bepaalde Klant/Gebruiker en de door hem geplaatste bestellingen en door hem gesloten overeenkomsten, met behulp waarvan de Klant/Gebruiker bestellingen kan plaatsen en overeenkomsten kan sluiten.

RODO - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

2. Doelstellingen, rechtsgrondslag en duur van de gegevensverwerking

Om de overeenkomst op afstand uit te voeren, verwerkt de verkoper:

informatie met betrekking tot het apparaat van de Gebruiker om de correcte werking van de diensten te garanderen: IP-adres van de computer, informatie in cookies of andere soortgelijke technologieën, sessiegegevens, browsergegevens, apparaatgegevens, gegevens met betrekking tot de activiteit op de Site, inclusief op afzonderlijke pagina's;

geolocatie-informatie, indien de gebruiker heeft ingestemd met de toegang van de aanbieder tot geolocatie. Geolocatie-informatie wordt gebruikt om meer op maat gesneden product- en serviceaanbiedingen te doen;

persoonlijke gegevens van de gebruikers: naam, achternaam, adres van de maatschappelijke zetel, correspondentieadres, e-mailadres, telefoonnummer, fiscaal identificatienummer, bankrekeningnummer of andere persoonlijke gegevens die de beheerder tijdens het aankoopproces moet verstrekken.

Deze informatie bevat geen gegevens over de identiteit van de Gebruikers, maar kan in combinatie met andere informatie wel persoonsgegevens vormen en daarom verleent de Beheerder hun de volledige bescherming die de RODO biedt.

Deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig Art. 6(6). 1 liter. b van de RODO, voor het verlenen van de dienst, d.w.z. de overeenkomst voor het verlenen van elektronische diensten overeenkomstig de voorwaarden en overeenkomstig art. 6(6). 1 liter. a van het RODO, met betrekking tot uw toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies of andere soortgelijke technologieën, uitgedrukt via de relevante instellingen van uw browser in overeenstemming met de Telecommunicatiewet, of met betrekking tot uw toestemming voor geolokalisatie. De gegevens worden verwerkt totdat het gebruik van de Online Shop door de Klant/Gebruiker wordt beëindigd.

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen die vereist zijn krachtens artikel. 32 RODO, d.w.z. rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang en de doeleinden van de verwerking en het risico van schending van de rechten of vrijheden van natuurlijke personen met een verschillende mate van waarschijnlijkheid en ernst, voert de verantwoordelijke voor de verwerking passende technische en organisatorische maatregelen uit om een op dat risico afgestemde mate van beveiliging te waarborgen.

3. Marketingactiviteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking

Op de website van de Online Shop kan de verantwoordelijke voor de verwerking marketinginformatie over zijn producten of diensten plaatsen. De weergave van deze inhoud wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met Art. 6(6).1 liter. f RODO, d.w.z. in overeenstemming met het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om inhoud met betrekking tot de geleverde diensten en promotionele inhoud van campagnes waarbij de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken is, te publiceren. Tegelijkertijd maakt deze actie geen inbreuk op de rechten en vrijheden van Klanten/Gebruikers, verwachten Klanten/Gebruikers soortgelijke inhoud te ontvangen, of verwachten deze zelfs, of is het hun directe doel om de website(s) van de Online Shop te bezoeken.

4. Ontvangers van gebruikersgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt uw persoonsgegevens alleen bekend aan verwerkers in het kader van overeenkomsten die zijn gesloten voor het toevertrouwen van de verwerking van persoonsgegevens om diensten voor de verantwoordelijke voor de verwerking te verrichten, bijvoorbeeld hosting en onderhoud van de site, IT-diensten, marketing- en PR-diensten.

5. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

De persoonsgegevens worden niet in derde landen verwerkt.

6. Rechten van de betrokkenen

Elke betrokkene heeft het recht:

toegang (art. 15 RODO) - van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of zijn/haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien gegevens over een persoon worden verwerkt, heeft die persoon recht op toegang tot en verkrijging van de volgende informatie: de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de periode gedurende welke de gegevens zijn of zullen worden opgeslagen of de criteria aan de hand waarvan zij worden bepaald, het recht van de betrokkene om te verzoeken om rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking van persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

om een kopie van de gegevens te ontvangen (art. 15(1).3 RODO) - een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt; de eerste kopie is gratis; voor volgende kopieën kan de verantwoordelijke voor de verwerking een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten;

voor rectificatie (art. 16 RODO) - verzoeken om rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens of om aanvulling van onvolledige gegevens;

om gegevens te wissen (art. 17 RODO) - om het wissen van haar persoonsgegevens verzoeken wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking niet langer een rechtsgrondslag heeft voor de verwerking of wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking;

om de verwerking te beperken (artikel. 18 RODO) - verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens wanneer:

de betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt - gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren,

de verwerking onwettig is en de betrokkene zich tegen het wissen verzet door om beperking van het gebruik te verzoeken,

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de gegevens niet langer nodig, maar de betrokkene heeft ze nodig om een vordering in te stellen, geldend te maken of te verdedigen,

de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking - totdat is vastgesteld of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan de gronden van het bezwaar van de betrokkene;

op gegevensportabiliteit (art. 20 RODO) - de hem of haar betreffende persoonsgegevens die hij of zij aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt machinaal leesbaar formaat te ontvangen en te verzoeken dat deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden toegezonden wanneer de gegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene of een overeenkomst met hem of haar en wanneer de gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt;

om bezwaar te maken (art. 21 RODO) - bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de gerechtvaardigde doeleinden van de voor de verwerking verantwoordelijke, om redenen die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie, waaronder profilering. De verantwoordelijke voor de verwerking moet dan beoordelen of er dwingende legitieme gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen, of gronden voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen. Indien het belang van de betrokkene volgens de beoordeling zwaarder weegt dan het belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht de verwerking van de gegevens voor deze doeleinden stop te zetten;

de toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen in te trekken, maar dat de verwerking van persoonsgegevens die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden, rechtmatig blijft. Intrekking van de toestemming heeft tot gevolg dat de beheerder de persoonsgegevens niet langer verwerkt voor het doel waarvoor de toestemming is gegeven.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, moet de betrokkene via de verstrekte contactgegevens contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking en hem/haar meedelen welk recht hij/zij wenst uit te oefenen en in hoeverre hij/zij dit recht wenst uit te oefenen.

7. Voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, die in Polen de voorzitter is van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens met zetel in Warschau, ul. Stawki 2, waarmee als volgt contact kan worden opgenomen:

per post: ul. Stawki 2, 00-193 Warschau;

via de elektronische brievenbus die beschikbaar is op: https://www.uodo.gov.en/en/p/contact;

Hotline: 606-950-0000.

8. Functionaris voor gegevensbescherming

In elk geval kan de betrokkene ook rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of schriftelijk op het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking zoals vermeld in deel 1, punt 2, van dit privacy- en cookiebeleid.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Het privacy- en cookiebeleid kan worden aangevuld of bijgewerkt volgens de huidige behoeften van de Beheerder om actuele en betrouwbare informatie aan Klanten/Gebruikers te verstrekken.

10. Cookies

De webwinkel voert de functies voor het verkrijgen van informatie over klanten, gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren uit:

via de vrijwillig in de formulieren ingevulde informatie voor doeleinden die voortvloeien uit de functie van het specifieke formulier;

door cookies (zogenaamde "cookies") op de eindapparatuur op te slaan;

door het verzamelen van webserverlogs door de hostingoperator van de webshop (noodzakelijk voor de goede werking van de site).

Cookies zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die op de eindapparatuur van de Klant/Gebruiker worden opgeslagen en bestemd zijn voor het gebruik van de website van de Online Shop. Cookies bevatten doorgaans de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, de duur van de opslag op de eindapparatuur en een uniek nummer.

De online shop gebruikt alleen cookies nadat de klant/shopper hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. U stemt in met het gebruik van alle cookies door de Online Shop door op de knop te klikken: "Sluiten" terwijl het bericht over het gebruik van cookies door de Online Shop wordt weergegeven of door dit bericht te sluiten.

Indien de Klant/Gebruiker van de Online Winkel geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies door de Online Winkel, kan hij/zij gebruik maken van de optie: "Ik geef geen toestemming", ook beschikbaar in het bericht over het gebruik van cookies door de Internet Shop of breng wijzigingen aan in de instellingen van de Internet browser die hij/zij momenteel gebruikt (dit kan echter leiden tot een onjuiste werking van de website van de Internet Shop).

Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u uw webbrowser/systeem in de lijst en volgt u de instructies: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van cookies is het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking om kwaliteitsdiensten te verlenen, de veiligheid van de diensten te waarborgen.

De Online Shop gebruikt twee soorten cookies: "sessie" (session cookies) en "permanente" (persistent cookies). Sessiecookies" zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt, de Online Shop verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. "Permanente" cookies worden op de eindapparatuur van de Cliënt/Gebruiker opgeslagen gedurende de periode die in de parameters van de cookies is aangegeven of totdat ze door de Cliënt/Gebruiker worden verwijderd.

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het opstellen van statistieken die ons helpen te begrijpen hoe de klanten/gebruikers van de Internet Shop de websites gebruiken, waardoor wij de structuur en de inhoud ervan kunnen verbeteren;

het onderhouden van een Klant/Gebruikerssessie (na inloggen), zodat de Klant/Gebruiker niet op elke subpagina van de Online Shop zijn/haar login en wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren;

profilering van de klant/gebruiker met het oog op de weergave van productaanbevelingen en op maat gesneden reclamemateriaal op reclamenetwerken, met name het Google-netwerk.

De webbrowsersoftware (internetbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op de eindapparatuur van de Cliënt/Gebruiker. Klanten/gebruikers kunnen hun instellingen in dit verband wijzigen. Met uw internetbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren.

Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen gevolgen hebben voor sommige functies op de webpagina's van de Online Shop.

Cookies kunnen ook worden geplaatst op de eindapparatuur van de Klant/gebruiker en worden gebruikt door adverteerders die samenwerken met de Internet Shop en de partners van de Internet Shop.

Cookies kunnen door het Google-netwerk worden gebruikt om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de manier waarop de klant/gebruiker de Online Shop gebruikt. Daartoe kunnen zij informatie bewaren over het navigatiepad van de gebruiker of de tijd die hij op een bepaalde pagina heeft doorgebracht: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites.

Wij raden u aan het privacybeleid van deze bedrijven te lezen om het gebruik van cookies in statistieken te begrijpen: Privacybeleid van Google Analytics.

Wat betreft de informatie over de voorkeuren van de Klant/Gebruiker die door het advertentienetwerk van Google wordt verzameld, kan de Klant/Gebruiker de informatie die uit de cookies voortvloeit bekijken en bewerken met behulp van de volgende tool: https://www.google.com/ads/voorkeuren/.

De website van de Online Shop bevat plug-ins die gegevens van Klanten/Gebruikers kunnen doorgeven aan Beheerders zoals: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.

Voor de goede uitvoering van de overeenkomst voor verkoop op afstand kan de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de klanten/gebruikers delen met de koeriersbedrijven. De momenteel beschikbare leveringsmethoden in de Online Shop zijn pd: https://wicker.en/pol-levering.html.

Voor de goede uitvoering van de Overeenkomst inzake verkoop op afstand kan de Beheerder de gegevens van de Klanten/Gebruikers delen met online betalingssystemen. De momenteel beschikbare betalingsmethoden voor vooruitbetaling in de Online Shop zijn beschikbaar op: https://wicker.en/pol-betalingen.html.

11. Nieuwsbrief

De klant kan ermee instemmen commerciële informatie elektronisch te ontvangen door in het registratieformulier of op een later tijdstip in het desbetreffende tabblad de desbetreffende optie te selecteren. Indien de Klant/Gebruiker hiervoor toestemming geeft, zal hij/zij informatie (Nieuwsbrief) van de Online Shop en andere commerciële informatie ontvangen die door de Verkoper naar het door hem/haar opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

De klant kan zich te allen tijde afmelden voor de Nieuwsbrief door het betreffende vakje op zijn Account-pagina uit te vinken of door naar het formulier https://wicker te gaan./nieuwsbrief.php, door te klikken op de relevante link in de hoofdtekst van elke Nieuwsbrief of via de Klantenservice.

12. Account

De Klant/Gebruiker mag geen inhoud, met inbegrip van meningen en andere gegevens van onwettige aard, naar de Online Shop uploaden of aan de Verkoper verstrekken.

De klant/gebruiker krijgt toegang tot de rekening na registratie.

Als onderdeel van het registratieproces voert de klant/gebruiker het accounttype of het geslacht, de voor- en achternaam, de bedrijfsnaam, het BTW-nummer, gegevens voor het verkoopdocument, verzendgegevens, het e-mailadres en een wachtwoord in. De Klant/Gebruiker garandeert dat de door hem/haar in het registratieformulier verstrekte gegevens correct zijn. De registratie vereist een grondige lezing van de Algemene Voorwaarden en een vermelding op het registratieformulier dat de Klant/Gebruiker de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en alle bepalingen ervan volledig aanvaardt.

Op het moment dat de Klant/Gebruiker toegang krijgt tot de Account, komt tussen de Verkoper en de Klant een overeenkomst tot stand voor het verlenen van elektronische diensten met betrekking tot de Account voor onbepaalde tijd. De consument kan deze overeenkomst herroepen onder de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden.

De registratie van een Account op een van de pagina's van de Online Shop vormt tegelijkertijd een registratie die toegang geeft tot de andere pagina's waaronder de Online Shop beschikbaar is.

De Klant/Gebruiker kan het contract voor de levering van diensten langs elektronische weg te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen door de Verkoper hiervan per e-mail of schriftelijk op de hoogte te stellen op het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking zoals vermeld in sectie 1, punt 2 van dit privacy- en cookiebeleid.

De Verkoper heeft het recht om het contract voor de levering van diensten betreffende het Account te beëindigen in geval van stopzetting van de levering of overdracht van de Online Shop dienst aan een derde, schending van de wet of de bepalingen van de Voorwaarden door de Klant/Gebruiker, alsook in geval van inactiviteit van de Klant/Gebruiker gedurende een periode van 6 maanden. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van zeven dagen. De Verkoper kan bepalen dat voor de herregistratie van een rekening toestemming van de Verkoper nodig is.

pixel