RODO Privacybeleid

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Dit privacybeleid van de Online Shop dient uitsluitend ter informatie, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen vormt voor de Ontvangers van de Diensten of Klanten van de Online Shop.

1.2 De beheerder van de via de Internet Shop verzamelde persoonsgegevens is WickerPL, gevestigd te: Łętownia 454, 37-312 Łętownia, hierna te noemen de "Beheerder" en tegelijkertijd de Internet Shop Service Provider en de Verkoper.

1.3 De persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt overeenkomstig VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, bekend als RODO.

1.4 De voor de verwerking verantwoordelijke ziet er met name op toe dat de door hem verzamelde gegevens rechtmatig worden verwerkt, voor welbepaalde, gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden, in wezen nauwkeurig en toereikend zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking noodzakelijk is, worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

1.5 Alle woorden, uitdrukkingen en acroniemen die op deze website voorkomen en met een hoofdletter beginnen (bijv. Verkoper, Online Shop, Elektronische Dienst) zullen worden begrepen overeenkomstig hun definitie in de Algemene Voorwaarden van de Online Shop die op de pagina's van de Online Shop beschikbaar zijn.

2. DOEL EN OMVANG VAN DE GEGEVENSVERZAMELING EN ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

2.1 In elk geval vloeien het doel, de omvang en de ontvangers van de door de Beheerder verwerkte gegevens voort uit de door de Klant of Cliënt in de Online Shop ondernomen activiteiten. Als de Klant bij het plaatsen van een Bestelling bijvoorbeeld kiest voor persoonlijke afhaling in plaats van levering per koerier, worden zijn/haar persoonsgegevens verwerkt voor het sluiten en uitvoeren van de Verkoopovereenkomst, maar worden ze niet langer beschikbaar gesteld aan de vervoerder die de levering namens de Beheerder uitvoert.

2.2 Mogelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens van Ontvangers van Diensten of Cliënten door de Beheerder:

2.2.1. sluiting en uitvoering van een verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van een elektronische dienst (bijvoorbeeld een account).

2.2.2. direct marketing van de eigen producten of diensten van de beheerder.

2.3 Mogelijke ontvangers van de persoonsgegevens van de Klanten van de Online Shop

2.3.1 In het geval van een Klant die de koeriersdienst in de Online Winkel gebruikt, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar aan de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die de levering namens de Beheerder uitvoert.

2.3.2. In het geval van een Klant die in de Internet Shop de betaalmethode met kredietkaart gebruikt, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant ter beschikking van de geselecteerde entiteit die de voornoemde betalingen in de Internet Shop afhandelt.

2.4. De beheerder kan de volgende persoonsgegevens van klanten of cliënten die de Internetwinkel gebruiken, verwerken: voor- en achternaam; e-mailadres; telefoonnummer van de contactpersoon; leveringsadres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, stad, land), adres van woonplaats/bedrijf/vestiging (indien verschillend van het leveringsadres). In het geval van Ontvangers van diensten of Cliënten die geen consument zijn, kan de Beheerder bovendien de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer (NIP) van de Ontvanger van diensten of de Cliënt verwerken.

2.5 Het verstrekken van persoonsgegevens als bedoeld in het bovenstaande punt kan noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een Verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor het verlenen van Elektronische Diensten in de Online Shop. De omvang van de gegevens die nodig zijn om een overeenkomst te sluiten wordt vooraf aangegeven op de website van de Internet Shop en in het reglement van de Internet Shop.

3. COOKIES EN GEBRUIKSGEGEVENS

3.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie in de vorm van tekstbestanden die door een server worden verstuurd en op de website van de Internet Shop worden opgeslagen (bijv. op de harde schijf van een computer, laptop of geheugenkaart van een smartphone - afhankelijk van het apparaat dat door de bezoeker van onze Internet Shop wordt gebruikt). Gedetailleerde informatie over. cookies, evenals de geschiedenis van hun ontstaan, zijn te vinden m.in. hier http://pl.wikipedia.org/wiki/Koekje.

3.2 De beheerder kan de gegevens in cookies verwerken wanneer bezoekers de website van de Internet Shop gebruiken voor de volgende doeleinden:

3.2.1. klanten identificeren als ingelogd in de Online Shop en laten zien dat ze ingelogd zijn;

3.2.2 herinneren aan de Producten die aan het winkelmandje zijn toegevoegd om een Bestelling te plaatsen;

3.2.3 het opslaan van gegevens van ingevulde bestelformulieren, enquêtes of inloggegevens voor de Online Shop;

3.2.4 het aanpassen van de inhoud van de website van de Internet Shop aan de individuele voorkeuren van de Klant (bv. wat betreft kleuren, lettergrootte, lay-out van de pagina's) en het optimaliseren van het gebruik van de pagina's van de Internet Shop;

3.2.5. om anonieme statistieken bij te houden over het gebruik van de Internet Shop website.

3.3. De meeste op de markt verkrijgbare webbrowsers accepteren standaard de opslag van cookies. U kunt de voorwaarden voor het gebruik van cookies bepalen via de instellingen van uw browser. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het opslaan van cookies gedeeltelijk (bijv. tijdelijk) of volledig kunt uitschakelen - in het laatste geval kan dit echter gevolgen hebben voor een deel van de functionaliteit van de Online Shop (het is bijvoorbeeld mogelijk dat het bestelpad via het bestelformulier niet kan worden gevolgd omdat de Producten tijdens de volgende stappen van de bestelling niet in het winkelwagentje worden onthouden).

3.4 De instellingen van uw browser met betrekking tot cookies zijn relevant voor uw toestemming voor het gebruik van cookies door onze Online Shop - in overeenstemming met de regelgeving kan deze toestemming ook worden gegeven via de instellingen van uw browser. Als u niet akkoord gaat, moet u de cookie-instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

3.5 Gedetailleerde informatie over hoe u de instellingen voor cookies kunt wijzigen en hoe u ze zelf kunt verwijderen in de populairste webbrowsers is beschikbaar in de helpsectie van uw webbrowser en op de volgende pagina's (klik gewoon op de respectieve link):

- in de Chrome-browser

- in Firefox

- in Internet Explorer

- in de Opera-browser

- in de Safari-browser

3.6 De beheerder verwerkt ook geanonimiseerde gebruiksgegevens met betrekking tot het gebruik van de Internet Shop (zogenaamde logs - IP-adres, domein) om statistieken te genereren om de Internet Shop te helpen beheren. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze bevatten geen identificerende kenmerken van de bezoekers van de website van de Online Shop. Logs worden niet bekendgemaakt aan derden.

4. BASIS VAN GEGEVENSVERWERKING

4.1 Het verstrekken van persoonsgegevens door de Klant of de Cliënt gebeurt op vrijwillige basis, doch het niet verstrekken van de op de website van de Internet Shop en in het Reglement van de Internet Shop vermelde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een Koopovereenkomst of een overeenkomst tot het verlenen van Elektronische Diensten heeft tot gevolg dat een dergelijke overeenkomst niet kan worden gesloten.

4.2 De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant of cliënt is de noodzaak om de overeenkomst waarbij hij of zij partij is uit te voeren of om op zijn of haar verzoek stappen te ondernemen vóór de sluiting van de overeenkomst. In het geval van verwerking met het oog op direct marketing van de eigen producten of diensten van de beheerder is deze verwerking gebaseerd op (1) de voorafgaande toestemming van de klant of cliënt of (2) de vervulling van de door de beheerder nagestreefde legitieme doeleinden (overeenkomstig art. 23(1). 4 van de Data Protection Act, een legitiem doel wordt beschouwd als, in het bijzonder, direct marketing van de eigen producten of diensten van de Controller).

5. HET RECHT OP CONTROLE, TOEGANG EN RECTIFICATIE VAN HUN GEGEVENS

5.1 De klant of cliënt heeft recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens.

5.2 Eenieder heeft het recht controle uit te oefenen op de verwerking van de hem betreffende gegevens in het gegevensbestand van de beheerder, en in het bijzonder het recht te eisen dat de gegevens worden aangevuld, bijgewerkt, gecorrigeerd, tijdelijk of permanent opgeschort of gewist indien zij onvolledig, verouderd of onjuist zijn, in strijd met de wet zijn verzameld of niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

5.3. Indien de Klant of Cliënt toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing van de eigen producten of diensten van de Beheerder, kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

5.4 Wanneer de beheerder voornemens is de gegevens van een klant of cliënt te verwerken of te verwerken met het oog op direct marketing van de eigen producten of diensten van de beheerder, heeft de betrokkene ook het recht om (1) een met redenen omkleed schriftelijk verzoek in te dienen om de verwerking van zijn/haar gegevens stop te zetten vanwege zijn/haar bijzondere situatie, of (2) bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.

5.5 Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Beheerder door een passend schriftelijk bericht of een e-mail te sturen naar het adres van de Beheerder dat aan het begin van dit privacybeleid staat vermeld.

6. GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY EN HOTJAR WEB ANALYTICS

6.1 De controller maakt gebruik van Google Analytics-diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), de HotJar-diensten geleverd door Hotjar Ltd (Malta) en de Optimizely-diensten geleverd door Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Deze diensten helpen de beheerder het gebruik van de Internetwinkel te analyseren.

6.2 Google Analytics, HotJar en Optimizely gebruiken cookies om het gebruik van de Online Shop te analyseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een server worden verstuurd en worden opgeslagen bij de persoon die de Internet Shop gebruikt (bijv. op de harde schijf van een computer, laptop of geheugenkaart van een smartphone - afhankelijk van het apparaat dat door de persoon die de Internet Shop gebruikt wordt, wordt gebruikt).

6.3 De door cookies verkregen informatie wordt opgeslagen op servers van Google Inc, HotJar Ltd en Optimizely Inc.inclusief in de Verenigde Staten. Indien de IP-anonimisering bij het gebruik van de Online Shop is geactiveerd, wordt het IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte toch ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan de Verenigde Staten en daar ingekort.

6.4 Namens de beheerder Google Inc., HotJar Ltd en Optimizely Inc. de gegevens te gebruiken om uw gebruik van de Online Store te evalueren, rapporten over het websiteverkeer op te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de Online Store te verlenen.

6.5 De verzamelde gegevens worden in het kader van bovengenoemde diensten op anonieme wijze verwerkt (dit zijn zogenaamde exploitatiegegevens, waardoor identificatie van de persoon wordt voorkomen). Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze bevatten geen identificerende kenmerken van de personen die de Online Shop gebruiken.

6.6 Standaard accepteren de meeste webbrowsers en apparaten op de markt de opslag van cookies. U kunt de voorwaarden voor het gebruik van cookies bepalen via de instellingen van uw eigen internetbrowser of uw eigen apparaat. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het opslaan van cookies gedeeltelijk (bijv. tijdelijk) of volledig kunt uitschakelen - in het laatste geval kan dit echter gevolgen hebben voor een deel van de functionaliteit van de Online Shop.

6.7 De instellingen van uw webbrowser of apparaat met betrekking tot cookies zijn relevant voor uw toestemming voor het gebruik van cookies door de Online Shop - in overeenstemming met de regelgeving kan deze toestemming ook worden gegeven via de instellingen van uw webbrowser of apparaat. Als u geen toestemming geeft, moet u de cookie-instellingen van uw browser of apparaat dienovereenkomstig wijzigen.

6.8 HotJar kan muisklikken, muisbewegingen, scroll-activiteit en ingevoerde informatie die geen persoonsgegevens zijn, registreren.

6.9 Het is ook mogelijk de overdracht van gegevens van uw apparaat aan Google Analytics, HotJar Ltd en Optimizely met behulp van cookies (inclusief de overdracht van uw IP-adres) in het algemeen te voorkomen door de browser plug-in van Google Inc, HotJar Ltd en Optimizely Inc te downloaden, die beschikbaar is op het volgende adres. En het installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl , https://www.hotjar.com/contact i http://www.optimaal.com/opt_out.

6.10 Gedetailleerde informatie over de beginselen volgens welke de bovengenoemde diensten werken, met inbegrip van de regels voor het verzamelen en verwerken van gegevens, is hier beschikbaar: www.google.com/intl/nl/beleid/privacy/partners/.

7. SLOTBEPALINGEN

7.1 De internetwinkel kan links naar andere websites bevatten. De beheerder dringt erop aan dat u het privacybeleid leest dat daar wordt uiteengezet wanneer u naar andere sites gaat. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze webwinkel.

7.2 De voor de verwerking verantwoordelijke past technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de risico's en de categorie van de beschermde gegevens, en met name om de gegevens te beschermen tegen verstrekking aan onbevoegden, tegen toe-eigening door een onbevoegde, tegen verwerking in strijd met de toepasselijke regelgeving en tegen wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging.

7.3 De beheerder zorgt op adequate wijze voor de volgende technische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden de elektronisch verzonden persoonsgegevens verwerven en wijzigen:

7.3.1. Beveiliging van de gegevensreeks tegen ongeoorloofde toegang.

7.3.2 Toegang tot de Account alleen na verstrekking van een individuele login en wachtwoord.

7.3.3 SSL-certificaat.

pixel